Category: Referaty

Rola wartości w wychowaniu

Wychowując, zawsze odwołujemy się do jakichś wartości i ideologii, nawet jeśli wprost o tych wartościach nie mówimy i/lub nie jesteśmy świadomi tego swojego “zaplecza”. Badania dowiodły istnienia i wpływu “ukrytego programu” szkoły (czyli norm i wartości, których szkoła nie głosi explicite, a przekazuje je uczniom w postępowaniu nauczycieli i rówieśników). Jeśli wartości są z konieczności obecne w wychowaniu, warto by wychowawcy byli świadomi ich istnienia i wprowadzali je w sposób celowy. Ucieczka przed “indoktrynacją” (zarzucaną przez relatywistów) jest niemożliwa. Zdaniem Terlikowskiego, neutralność światopoglądowa nie istnieje – nauczyciele odwołują się do pewnych ideologii nie tylko na lekcjach przedmiotów humanistycznych (gdzie wynika to z potrzeby zapoznania uczniów z kulturą), lecz także w ramach przedmiotów przyrodniczych (np. biologii → teoria ewolucji jest uwikłana ideologicznie).

1. Czym są wartości?

 • brak zgodności w ich rozumieniu na gruncie różnych teorii
 • na użytek teorii wychowania: wartość to to, co ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz godne pożądania, łączące się z pozytywnymi przeżyciami i stanowiące cel ludzkich dążeń; to istotny punkt odniesienia do uznania czegoś za dobre lub złe
 • wg niektórych wartości wyrażają to, co być powinno i czego pragniemy, wpisują w rzeczywistość sens ostateczny, ukazują to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć
 • Max Scheler nazywa wartością zarówno to, co pozytywne, jak i to, co negatywne – stąd dwa podzbiory wartości (np. dobro – zło, prawda – fałsz, piękno – brzydota). W wychowaniu interesują nas wartości pozytywne, bo mogą być podstawą podejmowania decyzji i dokonywania trafnych wyborów moralnych. Zwłaszcza istotne są wartości uniwersalne i ponadczasowe (=podstawowe, ogólnoludzkie).
 • wychowanie to troska o postępowanie wychowanka zgodne z tymi wartościami, co nie oznacza samej znajomości wartości (Łobocki nie jest zatem zwolennikiem intelektualizmu etycznego Sokratesa, wg którego wiedzieć, co dobre = postępować dobrze; Galkowski też ujmuje znajomość wartości jako odrębną od postępowania – mostem łączącym jedno i drugie jest wychowanie)

2. Sposoby istnienia wartości:

 • wartości istnieją w sposób obiektywny: są właściwością przedmiotów, istniejącą niezależnie od ich oceny, autonomiczne i zewnętrzne wobec niej; mają charakter absolutny i powszechnie obowiązujący
 • istnieją w sposób subiektywny: są ukonstytuowane prze człowieka w zależności od jego potrzeb, pragnień i dążeń; są wytworem ocen i czymś wtórnym wobec aktów świadomości (to subiektywne zjawiska świadomości); nie ma wartości istniejących obiektywnie
 • przysluguje im charakter obiektywno – subiektywny (przedmiotowo – podmiotowy): istnieją obiektywnie w przedmiotach, ale są ujawniane tylko wtedy, gdy pozostają w relacji do podmiotu ludzkiego, zatem warunkiem koniecznym zaistnienia wartości jest stosunek do niej podmiotu oceniającego (ten pogląd to relacjonizm)

Jeśli wartości istnieją obiektywnie, to są: stałe, trwałe i niezmienne. Ich istnienie obiektywne różni się od istnienia przedmiotów świata zmysłowego: wartości mają znaczenie, a świat zmysłowy egzystuje.

Relacjonizm i subiektywizm mogą prowadzić do relatywizmu moralnego poprzez negację stałego i trwałego charakteru wartości.

3. Przykłady klasyfikacji wartości:

 • Spranger – b. użyteczna klasyfikacja dla teorii wychowania:

– wartości teoretyczne (odkrywanie prawdy, jaką daje nauka)

– wart. ekonomiczne (dobra materialne)

– w. estetyczno – artystyczne (przeżycia piękna i harmonii)

– społeczne (bezinteresowne działania na rzecz innych)

– polityczne (wladza i wpływy)

– religijne (prawdy, których źródłem jest religia)

 • Rokeach:

– wartości ostateczne – odnoszące się do najważniejszych celów w życiu, które ludzie czynią przedmiotem swych dążeń (np. bezpieczeństwo narodowe, dojrzała miłość, dostatnie życie, mądrość)

– w. instrumentalne – dotyczące najogólniejszych sposobów postępowania i cech osobowości, dzięki którym powyższe cele dają się zrealizować (np. ambicja, odwaga, uczciwość, szerokość horyzontów intelektualnych)

 • Homplewicz – religijnie zorientowana hierarchia wartości wychowania:

– transcendentne wartości wychowania: powszechny imperatyw czynienia dobra i unikania czynienia zła; postawa wiary, nadziei i miłości; idea dziecięctwa Bożego i łączności z Bogiem

– naturalne wart. wych. – oparte na humanizmie: szacunek dla człowieka, godność czł., dojrzałość intelektualna i emocjonalna

– Wartość Nadrzędna = Bóg – cel i uzasadnienie życia człowieka i jego dążeń do doskonałości

W etyce świeckiej naczelną wartością wychowania jest sam człowiek (jego dobro, doskonałość).

 • Jedliński:

– wartości transcendentne (Bóg, wiara, zbawienie, świętość)

– uniwersalne (dobro, prawda)

– estetyczne

– poznawcze

– moralne (bohaterstwo, godność, honor, sprawiedliwość, uczciwość, szczerość…)

– społeczne (demokracja, patriotyzm, tolerancja…)

– witalne

– pragmatyczne (praca, spryt, zaradność)

– prestiżowe (kariera, sława, władza, pieniądze)

– hedonistyczne (radość, seks)

4. Wartości w wychowaniu:

 • są busolą wyznaczającą kierunek postępowania – wychowanie niewprowadzające wartości nie przygotowuje do podejmowania ważnych decyzji
 • ważna jest ich obecność w wychowaniu ze względu na współczesne procesy społeczne, takie jak: destruktywny wpływ cywilizacji naukowo – technicznej (cywilizacji śmierci – by zacytować Jana Pawla II); postępująca sekularyzacja, wskutek której ludzie, straciwszy wsparcie moralne w religii, nabierają krytycznego stosunku do wszelkich wartości wyższych (relatywizm moralny, podsycany przez tych, którzy czerpią z niego korzyści materialne); brak odnowy moralnej polskiego społeczeństwa po przemianach roku 1989 (nadal: przekupstwo i demoralizacja, niedowład etyki pracy, alkoholizm, sięganie po narkotyki, patologia rodziny, bezczeszczenie życia nienarodzonego) – wzrost brutalizacji życia, zanik sacrum na rzecz profanum
 • wychowanie do wartości jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego społeczeństwa, takie jak:

– pluralizm, który umożliwia istnienie podmiotowości i wewnętrznej autonomii jednostki oraz jej osobistej odpowiedzialności za losy narodu i państwa; występuje tu wolność wobec prawa i z tej racji – pilne zobowiązania; potrzeba zatem uwewnętrznienia pożądanych społecznie i moralnie wartości, będących gwarancją ładu społecznego; prawo stanowione ani naturalne są mniej skuteczne w tym zakresie, niż wychowanie do wartości

– wielokulturowość, pociągająca za sobą współistnienie wyznawców różnych religii i sekt; by młodzi ludzie się w tym nie zagubili, trzeba pokazywać im wartości powszechne, zauważać wspólnie z nimi różnice kulturowe i szukać kompromisów (współistnienie jest nauką tolerancji)

 • podstawowym przedmiotem wychowania są wartości uniwersalne, zogniskowane wokół “klasycznej triady wartości”: prawda, dobro, piękno (dla wierzących wynikają one z Dekalogu i ośmiu błogosławieństw)
 • drugorzędne, acz istotne, znaczenie mają wartości materialne – bez nich nastąpiłby zastój w rozwoju ekonomicznym, ale nie mogą być pierwsze, bo wtedy skazywałyby człowieka na podleganie głównie prawom rynku, ocenianie go ze wzgledu na stan posiadania, zawód czy stanowisko
 • wartości uniwersalne służą rozwojowi w kierunku “być”, zamiast “mieć”; dopiero ich internalizacja nadaje właściwy sens posiadanym wartościom materialnym itp.
 • wartości powszechne są trudniejsze do przyswojenia i zaakceptowania przez dzieci i młodzież, niż np. wartości poznawcze; rodzą one chęć bycia użytecznym dla innych; ułatwiają przeciwstawianie się konsumpcjonizmowi (modnemu obecnie); chronią przed nihilizmem i chaosem moralnym
 • wartości, o jakie przede wszystkim należy zabiegać w wychowaniu, to wg Łobockiego: altruizm, tolerancja, odpowiedzialność, wolność i sprawiedliwość

5. Wartości a cele wychowania:

 • są powiązane; wartości są uzasadnieniem dla celów wychowania (ich uprawomocnieniem)
 • ale nie zawsze najbardziej pożądane wartości znajdują odzwierciedlenie w celach wych. (a trzeba się do nich odwoływać)
 • wartości nadają głębszy sens celom wychowawczym i uzasadniają niezbędność ich realizacji
 • stanowienie celów wychowawczych wymaga opowiedzenia się za określoną hierarchią wartości – Łobocki daje pierwszeństwo wartościom moralnym
 • takich rozstrzygnięć dokonuje się na gruncie filozofii wychowania; ona też służy “demaskowaniu” wartości ukrytych za konkretnymi koncepcjami wychowania (Gałkowski)

Na podstawie:

Łobocki, M. (2006). Teoria wychowania w zarysie.

Gałkowski. Rozwój i odpowiedzialność.

Dziecko w rodzinie rozwodzącej się

Rozwód jest prawnym rozwiązaniem rodziny, która – jako struktura społeczna – nadal istnieje. Rozwód zajmuje drugie miejsce spośród 43 najbardziej stresujących wydarzeń życiowych (Holmes i Rahe, 1967) i jest jednym z najczęściej występujących negatywnych doświadczeń w życiu dzieci. Wg Wallerstein (1983) nawet 5 – 10 lat po rozwodzie pozostaje on dla młodzieży najważniejszym wydarzeniem z dzieciństwa. Jeżeli na kryzys rozwodowy nakładają się liczne stresy, konflikty i niepowodzenia, może to wywoływać u dziecka poważne zaburzenia rozwodowe. Rozwód to jeden z czynników wywołujących międzypokoleniowe cykle strat (Rutter i Madge, 1976).

Konsekwencje rozwodu dotyczą traumy z nim związanej oraz procesów zachodzących w rodzinie w wyniku rozbicia małżeństwa.

Wiele dzieci interpretuje rozwód jako odrzucenie ich samych, ponieważ nie rozumie “dorosłych” jego przyczyn.

Ponieważ największe prawdopodobieństwo rozwodu pojawia się w 4. roku trwania małżeństwa (wg danych bryt.), to małe dzieci są najczęściej uwikłane w tę sytuację.

Separacja to silny stres dla dziecka, często bagatelizowany przez doroslych, zajętych własnymi problemami. Tym trudniej, jeśli rodzice rozstają się i powracają do siebie, rozbudzając i niszcząc nadzieję dziecka.

Sytuacja ta wywołuje u dziecka konflikt lojalności.

Uczucia wywoływane przez rozwód:

 • poczucie winy za rozwód rodziców
 • gniew wobec rodzica, który odchodzi
 • obwinianie rodzica(-ów) za rozstanie
 • pragnienie, by rodzice się zeszli
 • brak wiary w szczęśliwe trwanie związków
 • lęk przed rozstaniem, który wywołuje kryzysy i niepokoje adaptacyjne
 • depresja

Okres smutku, spowodowany rozwodem, przypomina żałobę (trwa ok. 2 lat, choć pod koniec pierwszego roku występuje poprawa u większości dzieci). Dziecko reaguje na stratę bezradnością (izolacją emocjonalną), agresją lub substytucją (przeniesieniem, poszukiwaniem zastępcy rodzica na zewnątrz rodziny).

U małych dzieci rozwód zaburza:

 • przywiązanie
 • wykształcenie podstawowej ufności (por. Erikson)

Wielu rodziców zwleka z przekazaniem dziecku decyzji o rozwodzie, podczas gdy ono zauważa i uczestniczy w istniejącym konflikcie. Może to powodować zaburzenia zachowania, zachowania regresywne (przebywanie blisko rodziców), płaczliwość, moczenie nocne itp.

Reakcja dziecka na rozstanie rodziców:

w wieku przedszkolnym

 • przygnębienie, strach

 • postawa roszczeniowa

 • przylgnięcie do rodziców

 • lęki nocne i separacyjne

 • protest przeciw pozostaniu w przedszkolu

 • realistyczne fantazje o porzuceniu, śmierci rodziców, doznaniu krzywdy

 • agresja wobec rodzeństwa i innych dzieci

w wieku szkolnym

 • nadal żal i smutek, ale coraz wyraźniejszy gniew (zwłaszcza na rodzica, z którym dziecko mieszka, zwykle: matkę; obarczanie jej winą)

 • silna tęsknota za nieobecnym ojcem (zwłaszcza u dzieci 7 – 8-letnich), jego idealizacja

we wczesnej adolescencji

 • cierpienie i poczucie krzywdy w mniejszym stopniu okazywane (ukrywane)

 • niechęć do mówienia o swoich uczuciach

 • gniew ukryty pod widocznym odsunięciem się od rodzica

 • poszukiwanie zastępczych form aktywności (zabawa)

 • możliwe silne przymierze z jednym z rodziców

w adolescencji

 • niekiedy wyraźna depresja

 • odsunięcie się od życia rodzinnego, wchodzenie w związki poza domem (grupa rówieśnicza, przyjaźń)

 • obawy o własne związki, życie seksualne i małżeństwo

Reakcje te przybierają postać ostrą na kilka miesięcy, po czym zwykle zaczynają wygasać.

Czynniki łagodzące przykre rezultaty rozwodu (Yvette Walczak)

 • rozmowa o rozstaniu

 • kontynuacja dobrych relacji z przynajmniej jednym rodzicem

 • zadowolenie z uzgodnień dotyczących opieki i spotkań z nieobecnym rodzicem

Wallerstein (1983) wyróżnia sześć, wzajemnie powiązanych, hierarchicznych problemów obronnych, przed którymi staje dziecko:

A. od czasu rozstrzygnięć separacyjno–rozwodowych do pierwszego roku po rozwodzie

 1. uświadomienie sobie realności rozbicia małżeństwa rodziców – po okresie fantazji lękowych o byciu opuszczonym przez rodzica dziecko zaczyna rozumieć zmiany zachodzące w domu; trudne dla młodszych dzieci

 2. nieangażowanie się w konflikt rodziców i wznowienie codziennych zajęć – dystans psychiczny wobec dorosłych; trudny dla dzieci starszych

B. przez kilka lat po rozwodzie

 1. uporanie się ze stratami – dotyczy jednego rodzica, niektórych zajęć i symboli rodzinnych, czasem – domu rodzinnego, szkoły, sąsiedztwa; dziecko musi przezwyciężyć poczucie odrzucenia, upokorzenia, braku miłości i bezsilności; najtrudniejszy problem porozwodowy – jego rozwiązanie trwa wiele lat

 2. opanowanie gniewu i samoobwiniania się – dziecko uważa, że rozwód nie może być bez winy; gniew może utrzymywać się długo, ujawniając się w okresie dojrzewania w zachowaniu zewnętrznym (trudności w szkole, przestępczość); zadanie trudne dla starszych dzieci

 3. zaakceptowanie trwałości rozwodu – konieczne jest tu wcześniejsze zaistnienie podziału na “ja” i “rodziców”; trudniej dziecku uporać się z tym problemem, jeśli jeden z rodziców tęskni i fantazjuje nt. odbudowy małżeństwa

C. w okresie dojrzewania

 1. osiągnięcie realistycznej wiary w związki z ludźmi – to integracja wysiłków obronnych z poprzednich lat i weryfikacja całego doświadczenia rozwodowego (rozwiązanie tego problemu zależy od rozw. wszystkich poprzednich); dorastający musi osiągnąć i zachować realiztyczną wizję swojej zdolności kochania i bycia kochanym, dzięki poczuciu wewnętrznej integracji; nakłada się na inne problemy adolescencji

Jak przebiega psychospołeczny rozwój dziecka pod wpływem rozwodu? – Petersona teoria średniego zasięgu (1982):

 • wpływ załamania się małżeństwa rodziców na dziecko jest złożony i trudny do jednoznacznej oceny

 • model jest integracją koncepcji rozwodu, badań i teorii stresu rodzinnego Hilla, zgodnie z którą kryzys rodzinny jest wyznaczany przez trzy współzależne czynniki: stresor, możliwości przeciwdziałania kryzysowi i postrzeganie sytuacji kryzysowej (zdefiniowanie jej)

 • w przeciwieństwie do innych teorii stresu rodzinnego czynnik stresujący nie jest tu uznawany za wydarzenie nagłe, ale – mające charakter rozwojowy i będące zmienną ciągłą (bo rodzic/małżonek może się wyłączać z systemu rodzinnego na różne sposoby: od zmiany roli w relacji małżeńskiej do stałego wycofania się)

 • model: wycofanie się rodzica –- (definicja sytuacji + dodatkowe czynniki) → kompetencja społeczna dziecka

 • zmienną niezależną jest zatem wycofanie się odchodzącego rodzica ze związków rodzinnych (to potencjalny stresor), a niezależną – kompetencja społeczna, najważniejsza dla rozwoju wg Petersona

 • kompetencja społ. to wielowymiarowa struktura, w skład której wchodzi zdolność dziecka do angażowania się we wzajemne stosunki z rodzicami (osobami znaczącymi) i posiadania adaptacyjnych cech psychicznych, takich jak: samoakceptacja, orientacja na osiągnięcia, kontrola wewnętrzna; dzieci mniej kompetentne społecznie prezentują niskich poziom na tych wymiarach oraz zachowania antyspołeczne lub zaburzenia osobowości

 • wpływ sytuacji stresującej ma dwa aspekty:

– dotyczący relacji dziecka z rodzicem niesprawującym opieki (I grupa czynników dodatkowych)

– dot. relacji z rodzicem – opiekunem (II gr. czyn.)

 • centralna zmienna to “definicja sytuacji” = stopień ważności przypisywany kryzysowi przez członków rodziny (dziecko i rodzica – opiekuna, którym zwykle jest matka) – w największym stopniu determinuje oddziaływanie rozwodu na dziecko; jest zmienną interweniującą

 • rozwód może bezpośrednio wywoływać reakcję dziecka w postaci jego natychmiastowego załamania się (“dramatyczna definicja kryzysu”) i wpływać na nie pośrednio, długofalowo – co widać w kształtowaniu się społecznej kompetencji

 • czynniki dodatkowe (zmienne współzależne) zwiększają podatność dziecka na stres rozwodowy lub są źródłem łagodzenia kryzysu

grupa czynników (sekwencja zmiennych) zmienne
I – relacja dziecka z rodzicem niesprawującym opieki
 • percepcja jakości małżeństwa rodziców przed rozwodem (trafna percepcja przygotowuje dziecko do kryzysu, nieadekwatna – pogłębia uraz)
 • jakość relacji między nimi po rozwodzie (poziom konfliktu; dziecko może go nadal widzieć jako “wewnątrzrodzinny”, zagrażający ciągłości jego relacji z odchodzącym rodzicem); przedrozwodowy konflikt rodziców nie wpływa na porozwodowe przystosowanie (u badanych dzieci przedszkolnych)
 • przedrozwodowe kontakty dziecka z rodzicem opuszczającym rodzinę [brak zaangażowania ze strony rodzica, stosunki z dzieckiem napięte i nieodpowiedzialne (→odbieranie przez dziecko sytuacji jako neutralnej lub pozytywnej) vs. zaangażowanie rodzica, kontakty bliskie i istotne dla dziecka (→syt. widziana jako traumatyczna; wywołująca lęk i niepokój)]
 • represyjność norm dot. rozwodu (jeśli podkultura, w której żyje dziecko, uznaje surowe normy odnoszące się do rozwodu, dziecko przeżywa syt. bardziej “dramatycznie”; ważna jest tu internalizacja tolerancyjnych ocen – by rozwód był w oczach dziecka bardziej aprobowany społecznie)
 • wiek dziecka (wpływ krzywoliniowy: najbardziej podatne na kryzys są dzieci w wieku 3-9 lat, mniej: do 3 lat oraz powyżej 9; młodzież dojrzewająca bardziej potrafi dystansować się od syt. rodzinnej i szukać wsparcia poza rodziną <grupa rówieśnicza, szkoła>; dla młodszych dzieci rozwód to podkopanie jedynego fundamentu ich życia)
 • jego płeć (chłopcy postrzegają sytuacje bardziej dramatycznie niż dziewczęta – wiąże się to z utratą modela roli tej samej płci <czyli ojca, który opuszcza rodzinę>)
II – relacja dziecka z rodzicem – opiekunem
 • stopień radzenia sobie z kryzysem przez rodzica – opiekuna (wpływa na jego funkcjonowanie w roli rodzicielskiej, a więc i na osobowościowe i społeczne cechy dziecka; r – o definiuje kryzys, reagując bezpośrednio na odejście partnera jako obiektu miłosci i towarzysza życia oraz pośrednio – na zmiany strukturalne w rodzinie i nadmierne wymagania zw. z pełnieniem ról rodzinnych)
 • niezgodność ról (rodzic, który pozostaje, musi zwiększyc swoją aktywność w zakresie organizacji domu, utrzymania rodziny i wychowania dziecka – te wymagania często wchodzą ze sobą w konflikt czasowy i przestrzenny)
 • przejrzystość” roli (czy brak normatywnych wskazań określających to, w jaki sposób powinna być pełniona, np. czy czy matka ma przejąć instrumentalne zadania ojca?)
 • represyjność norm (przy surowych normach dot. rozwodu – odbieranie swojej syt. rodzinnej jako stygmy społecznej, zwłaszcza przez kobiety)
III – pełnienie przez matkę roli socjalizacyjnej a poziom społecznej kompetencji dziecka (zależność dwukierunkowa)
 • wsparcie rodzicielskie, właściwa argumentacja, ograniczenie przymusu i konsekwencja w postępowaniu z dzieckiem lub – przeciwnie – ich brak (odpowiednio zwiększają lub zmniejszają komp. społ. dziecka)
 • poziom kompetencji społecznej dziecka (im wyższy, tym wyższa jakość pełnienia roli socjalizacyjnej przez matkę)
 • płeć dziecka (więcej sankcji oraz negatywnych i niekontrolowanych zachowań pod adresem chłopców, ale też oni częściej przejawiają niewłaściwe i nieustępliwe reakcje)
 • Peterson pominął wiek dziecka, a też wydaje się ważny (starsze dzieci, ze względu na bardziej rozwiniętą samokontrolę, potrzebują mniej kontroli zewnętrznej, niż małe)

# wzajemnie pogarszający się cykl = gdy w obliczu rozwodu dzieci zachowują się niewłaściwie i nieposłusznie, a w efekcie matki dają im mniejsze wsparcie i większe represje itd.

IV – możliwości przeciwdziałania kryzysowi
 • zewnętrzna pomoc (wsparcie i pomoc dla samotnego rodzica w wykonywaniu zadań ekonomicznych, opiekuńczych, wychowawczych i emocjonalnych – ze strony przyjaciół, krewnych czy instytucji; zwiększa jego pozytywne nastawienie do siebie i swojej syt., ułatwia spełnianie roli rodzicielskiej)
 • osobiste zdolności rodzica – opiekuna (zaradność, umiejętność nawiązywania nowych związków społecznych, wysoki poziom wykształcenia, znaczący dochód, dojrzałość emocjonalna, nietradycyjne postawy wobec ról przypisywanych płci, zdolność identyfikacji nagradzających aspektów nowych ról)
 • zdolności “regeneracyjne” rodziny = potencjał do odrodzenia się po kryzysie (od fazy dezorganizacji do ponownego dostosowania się; liczy się tu wcześniejsza, przedrozwodowa zdolność do pełnienia ról wych. przez r – o i wcześniejszy wysoki poziom kompetencji społecznej dziecka; po roku lub dwóch i rodzice, i dzieci powracają do wcześniejszego poziomu osiągnięć)

Na podstawie:

Ewa Wideł “Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców”

Martin Herbert “Rozwód w rodzinie. Jak wesprzeć dzieci”

WordPress Themes


Blogi. Darmowe Blogi.